Dolní zámek

Lumbe z Malonic 1856–1877

Šlechtický rod rytířů z Malonic držel zámek Malonice s panstvím na Klatovsku. V tomto rodě bylo několik významných osobností.

Mezi nejznámější z nich patřil i profesor klasické filologie a děkan filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Josef Daniel Lumbe (*1761 –†1823). Jeho prvorozeným synem byl Josef Tadeáš Lumbe (*1801 – †1879), který se později stal profesorem a byl také známým národohospodářem.  Od roku 1846 byl dr. Josef Tadeáš Lumbe profesorem a ředitelem pražské polytechniky a po mnoho let také prezidentem Vlastenecké hospodářské společnosti. Roku 1850 dal také podnět k zřizování hospodářských škol v Čechách a společně s Horským a Komersem vypracoval osnovu těchto ústavů. Byl za zásluhy o rozvoj průmyslu a zemědělství v Čechách povýšen roku 1867 do šlechtického stavu a obdarován erbem a přídomkem „z Malonic“ podle zámečku Malonice na Klatovsku, který od roku 1846 vlastnil. Roku 1879 dědil statek jeho syn Rudolf. Jeho dědicové drželi zámek až do roku 1945.

Druhorozený syn Josefa Daniela, Karel Lumbe (*1807 – †1885) byl pražský lékař a chirurg. V roce 1847 se Dr. Karel Lumbe oženil s Annou hraběnkou Thun-Hohensteinovou (*1812 – †1885), dcerou Františka Antonína hraběte z Thunu (*1786 – †1873) a Theresie hraběnky z Brühlu (*1784 – †1844). Dr.Karel Lumbe byl v následujících letech politicky velmi angažovaný, zastával různé poslanecké funkce v zemském sněmu i v říšské radě.

V průběhu roku 1856 koupil Dr. Karel Lumbe od Edmunda Mořice knížete Clary-Aldringena menší část bynoveckého panství s benešovským Dolním zámkem a k němu příslušným majetkem. V té době byl Dolní zámek značně zchátralý, protože Clary-Aldringenové neměli žádný zájem po dobu, kdy jej vlastnili provádět na něm větší opravy. Dr. Karel Lumbe měl v úmyslu přebudovat Dolní zámek na své trvalé obytné sídlo a proto přistoupil k jeho náročné opravě, která byla i dosti finančně nákladná. Při jeho rekonstrukci došlo k mnohým stavebním změnám, avšak i přes tyto změny byl z větší části zachován jeho původní vzhled.

Dr. Karel Lumbe se po dokončení oprav na Dolním zámku pravděpodobně často nezdržoval, neboť jeho politické funkce jej stále více a více nutili pobývat mimo své bydliště v Praze a Vídni. Možná i z těchto důvodů po jednadvaceti letech držby v roce 1877 Dr. Karel Lumbe prodal Dolní zámek i s pozemkovým majetkem hraběnce Aloisii Černínové, roz. Morzinové.